Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2012

Mówię tu oczywiście o grupie bookart.
Uprzejmie proszę o odejście z tymi cytatami w przysłowiowy chuj. Polubiłem tę grupę żeby patrzeć na ładne książki, a nie psuć sobie dzień coelhizmami. Dziękuję z góry i pozdrawiam.

December 13 2011

mrówa, czemu nie odzywasz się do ludzi z /fbk/? daj znać jakkolwiek. chyba, że zmieniłaś numer, a do internetów wchodzi tylko Twój pełnomocnik. jeśli tak, proszę przekazać mocodawczyni, że domagamy się kontaktu.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl